PODMÍNKY


Každý hráč musí podepsat toto prohlášení Před podepsáním tohoto prohlášení, si ho prosíme pečlivě přečtěte. Podepsané prohlášení znamená, že hráč bere na sebe celé riziko v průběhu hry a nese odpovědnost za všechny nehody, které mohou nastat v průběhu hry jeho zaviněním! Toto prohlášení je povinen podepsat každý hráč před začátkem hry, bez výjimky. Všichni soutěžící a další přítomné osoby jsou povinny se řídit pokyny rozhodčích a organizátorů.


1. Ke hře je možno použít pouze značkovací zbraně, které splňují podmínky pro provoz na paintballových hrách.

2. Na hřišti a všude tam, kde hrozí zásah značkovací kuličkou, musí hráči a další přítomné osoby po celou dobu turnaje nosit na obličeji ochranné brýle. Dále se doporučuje používat ochrannou masku a účinnou ochranu proti zásahu do ucha. Výjimka je možná jen mimo hrací dobu a to pouze se souhlasem rozhodčího. Potřebuje-li si hráč sundat brýle k odstranění silného zamlžení či jiného znečištění je povinen upozornit na toto rozhodčího a teprve za jeho asistence si je může sundat a vyčistit a to (nepřeruší-li rozhodčí hru) následujícím způsobem: posadí se do dřepu, skloní hlavu a skryje si obličej mezi koleny a pak teprve si brýle sundá, očistí a znovu nasadí.

3. Střílet je povoleno pouze na hřišti v průběhu hry nebo na místech pořadateli určených k testování, nebo vybíjení zbraní. Mimo hrací zónu a čas se nosí zbraně zásadně vždy vybité nebo zajištěné, se zasunutou bezpečnostní zátkou v hlavni. Ztratí-li hráč na hřišti bezpečnostní zátku, musí po svém vyřazení nebo po skončení hry zajistit zbraň jiným stejně účinným způsobem, a to vždy za přítomnosti rozhodčího. Zkušební střelba bez kuliček je možná i v prostorách pro hráče ovšem pouze bezpečným směrem do země.

4. Je zakázán fyzický kontakt mezi hráči. Je zakázáno házet na hřišti jakýmikoli předměty (mimo házení boxů na kuličky a potřeb pro čištění spoluhráče), či brát si sebou na hřiště herními pravidly zapovězené předměty.

5. Je zakázáno střílet a mířit i nenabitou značkovací zbraní na hráče bez nasazených ochranných brýlí. Na rozhodčí a ostatní nehrající se nesmí střílet ani když mají nasazené ochranné brýle. Zpozoruje-li hráč v průběhu hry, že v prostoru ohroženém střelbou se nachází osoba nebo osoby nemající nasazeny ochranné brýle je povinen ihned zastavit palbu a upozornit na tuto skutečnost rozhodčí.

6. Je zakázáno lézt na stromy, ničit vegetaci, střílet na zvěř a ptáky.

7. Hráč nesmí být na hřišti pod vlivem alkoholu či drog. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech.

8. Každý hráč je povinen znát a za všech okolností dodržovat uvedená bezpečnostní pravidla. Za hrubé porušení těchto pravidel ohrožující zdraví zúčastněných je hlavní rozhodčí oprávněn závodníka diskvalifikovat z celého turnaje a to bez nároku na vrácení startovného.

9. Každý hráč se účastní turnaje na vlastní nebezpečí !!!


Základní pravidla pro používání pyrotechnických výrobků


Pyrotechnické výrobky v nesprávných rukou mohou způsobit i neštěstí. Aby byla zajištěna bezpečnost všech lidí v blízkosti výrobku, měly by být při manipulaci s pyrotechnikou dodrženy alespoň základní zásady.


Základní dělení pyrotechnických výrobků


Pyrotechnické výrobky jsou zařazeny do osmi kategorií podle své nebezpečnosti. Výrobky kategorií 1.–3. (a T1 a P1) jsou výrobky nebezpečné především hořením. Výrobky kategorie 4. (a T2 a P2) jsou výbušniny.

Výrobky kategorie 1. jsou volně prodejné od 15 let. Do této kategorie patří malé fontány, bouchací kuličky, třaskavé provázky, včelky, motýli, čmeláci a piruety, různé dětské pochodně a prskavky.

Výrobky kategorie 2. jsou prodejné osobám starším 18 let. Do této kategorie patří fontány, petardy, rakety, malé římské svíce, kompaktní baterie (do hmotnosti 200 g explozivní slože) a kulové pumy (do průměru moždíře 50 mm).

Výrobky kategorie 3. jsou prodejné osobám starším 21 let. Do této kategorie patří velké fontány, kulové pumy (do průměru moždíře 100 mm), velké římské svíce, silnější petardy, velké rakety a větší kompaktní baterie.

Výrobky kategorie 4., T2 a P2 jsou prodejné pouze na základě osvědčení o odborné způsobilosti (průkaz odpalovače ohňostrojů) a zvláštní povolení k odběru výbušnin (povolení vydává Český báňský úřad). Do této kategorie patří výrobky, které svými parametry překračují kategorii 3. a další speciální výrobky.


Jak skladovat pyrotechniku


Výrobky je nutno skladovat odděleně od snadno zápalných látek, v suchu, nejlépe při pokojové teplotě (ne v mrazu nebo při vysokých teplotách). V místnostech s pyrotechnickými výrobky je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň. Místnosti s větším množstvím pyrotechnických výrobků musí být vybaveny hasícím přístrojem (nejlépe práškový), případně ještě dalšími protipožárními prvky (dveře, požární nádrže atd).


Jak zacházet s pyrotechnikou


Při manipulaci s výrobkem se řiďte návodem. Jakákoli jiná manipulace, rozebírání nebo úpravy výrobků jsou zakázány. Selhaný výrobek likvidujte podle návodu (selhaný výrobek ponechte minimálně 30 minut v klidu, pak likvidujte rozmočením ve vodě po dobu 48 hodin a následně zakopejte do země).

Nikdy se nepokoušejte selhaný výrobek znovu zapalovat!

Pyrotechnické výrobky kategorií 2. , 3. , T1 a P1 se nesmí používat v uzavřených prostorách (místnosti, dopravní prostředky apod.), v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích. To neplatí pro pyrotechnické výrobky těchto kategorií používané ve filmu, televizi a pro scénické a stolní salonní efekty.

Při odpalování pyrotechnických výrobků by měl být člověk střízlivý!

Hráči berou na vědomí pravidla hřiště a manipulují s pyrotechnikou na vlastní nebezpečí.


Vrátit se zpět